آموزش کسب و کار

      خدمات آموزشی و مشاوره آموزشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی,مهارت و نیز برخورداری سازمانها از دانش و تکنولوژی های نوین در عرصه های کسب و کار مشتمل بر :
 
۱-برگزاری دوره های آموزش اختصاصی برای سازمانها در حوزه مدیریت و بهبود کسب و کار
۲-برگزاری دوره های آموزش مربیگری و سرپرستی سازمان, مختص مدیران
۳- تالیف و انتشارات مقالات  و کتب علمی در راستای توسعه و ترویج دانش
۴-طراحی و اجرای طرحهای “از آزمون تا آموزش کارکنان”برای سازمانها شامل مراحل :طراحی ساختار سازمانی و طرح طبقه بندی مشاغل ,برگزاری آزمون استخدامی و انجام مصاحبه شغلی,آموزش و تربیت نیروی انسانی