مشاوره مدیریت

     ارائه خدمات مشاوره مدیریت به صاحبان فکر و سرمایه به منظور ایجاد یک کسب و کار جدید و نیز کلیه سازمانهای انتفاعی و غیر انتفاعی در جهت افزایش بهره وری و بهبود عملکرد سازمان و توسعه و دستیابی به موفقیت در عرصه های کسب و کار ,مشتمل بر:
۱-  مشاوره ایجاد و توسعه کسب وکار و تهیه طرحهای مربوطه(کارآفرینی)
۲- عارضه یابی در سازمانها و تعریف پروژه های بهبود و تحول سازمانی
۳- پیاده سازی سیستم سازماندهی بهبود فرآیندها و استراتژی های سازمان بر اساس مدل (BPM )
4 -طراحی و پیاده سازی سیستم منابع انسانی
۵- پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و انجام ممیزی های داخلی سازمانها در تطابق با
استانداردهای زیر مجموعه مدیریت جامع کیفیت.
۶-پیاده سازی سیستم تعالی سازمانی شامل تدوین اظهارنامه ، ارزیابی و تعریف پروژه های بهبود
بر اساس الگوی (EFQM )
7- پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد (ISO50001)
8- طراحی و پیاده سازی سیستم  های مدیریت پروژه و مدیریت پرتفولیو(Portfolio management) بر اساس استاندارد (PMI)
9- ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل  پروژه به طرح های عمرانی, صنعتی و خدماتی بر اساس استاندارد (PMBOK)
10-طراحی و پیاده سازی مدلهای سنجش بهره وری و اجرای طرحهای افزایش بهره وری
۱۱-تدوین اظهارنامه؛ خودارزیابی و آماده سازی سازمانها جهت شرکت در جوایز کیفیت و بهره وری
۱۲-طراحی و پیاده سازی سیستمهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)
13-طراحی و پیاده سازی سیستمهای یکپارچه اطلاعات مدیریت سازمان همچون سیستمهای اتوماسیون اداری و ثبت و نگهداری مدارک سازمان(آرشیو)