بیانیه ماموریت

   دستیابی به رشد و توسعه پایدار در گستره پهناور ایران ما,تحقق نخواهد یافت, مگر با تکیه بر سرمایه های انسانی غنی گشته از دانش , نوآوری وباتقویت انگیزه های فردی که در گرو انگیزه های جمعی می باشند , بتوانیم با تشکیل و تقویت بنگاه های خدمات مهندسی بعنوان موتور محرکه فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در جهت دستیابی به زیر ساخت مورد نیاز در مسیر توسعه پایدار و ترسیم آینده ای روشن گام برداریم.
   بر این اساس “شرکت طراحی و مهندسی بهینه سازان “ بعنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات مشاوره در آذر ماه سال ۱۳۷۹ تاسیس گردید و اکنون با بهره گیری از تجارب حاصله طی بیش از یک دهه حضور فعال و مستمر در عرصه های صنعت کشور و توان حاصل از تلفیق تجربه و دانش “بیانیه ماموریت خود “را به شرح زیر تبیین مینماید:

 

بیانیه ماموریت :

 

   شرکت “طراحی و مهندسی بهینه سازان” بعنوان یک سازمان انتفاعی ,خصوصی , تمامی مساعی خود را طی بکار گیری تجارب و دانش حاصله در عرصه های مختلف صنعت و خدمات ,به منظور ایجاد تحول بنیادی در عرصه خدمات مشاوره مهندسی به منظورحمایت و پشتیبانی از صنعت کشور معطوف نموده است تا بدینوسیله بتواند بعنوان یک کانون خدمات مهندسی, نقش موثر و بارزی را در دستیابی به توسعه پایدار در کشور ایفا نماید.
در این راستا ماموریت این سازمان به شرح زیر عبارتند از:

 

   ۱- ارائه خدمات مهندسی مشاوره به سرمایه گذاران در بخشهای خصوصی و دولتی در جهت احداث کارخانجات و واحدهای صنعتی و همچنین ارائه خدمات یاد شده به کارخانجات و واحدهای صنعتی در حال تولید به منظور افزایش بهره وری و بهبود عملکرد در جهت بسط و توسعه زیر ساختهای صنعتی و توان تولیدصنعتی کشور

 

   ۲- ارائه خدمات مشاوره مدیریت به صاحبان فکر و سرمایه به منظور ایجاد یک کسب و کار جدید و همچنین سایر سازمانهای انتفاعی و غیر انتفاعی در جهت افزایش بهره وری و بهبود عملکرد سازمان و توسعه و دستیابی به موفقیت در عرصه های کسب و کار  

 

  ۳- خدمات آموزشی و مشاوره آموزشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی,مهارت و نیز برخورداری سازمانها از دانش و تکنولوژی های نوین در عرصه های کسب و کار