مقالات و نشریات

     نگارش مقالات علمی و تخصصی مبتنی بر تجارب عملی  متخصصین , یکی از رویکردهای مهم به منظور ارتقاء سطح علمی همکاران ما میباشد .
     در این راستا واحد آموزش مهارتهای تخصصی , به منظور ارتقا سطح و توان علمی همکاران شاغل در این شرکت و همچنین توسعه و انتقال دانش و مهارتهای تخصصی به تمامی طالبان در حوزه های مرتبط , نسبت به چاپ و نشر مقالات و کتب تخصصی در حوزه های مهندسی و علوم مدیریت طی همکاری نزدیک با موسسات چاپ و نشر اقدام می نماید.

 

•فهرست مقالات و کتب منتشر شده تا کنون :
۱- مرز مشاوره و اجرا کدام و کجاست؟(مقاله تخصصی – مهندسی پروژه)
۲-نگرشی کاربردی به دروس مهندسی صنایع(مقاله تخصصی-آموزشی)
۳-لزوم مدیریت ریسک در مدیریت پروژه های احداث کارخانجات سیمان(مقاله تخصصی -مهندسی پروژه)
۴-مدیریت رفتار سازمانی(کتاب تخصصی – علوم مدیریت)
Management of behaviour941113-BehzadGhafourian
۵-زبان من … ذهن من -مجموعه کتابهای برنامه ریزی ذهن NLP(کتاب تخصصی – علوم مدیریت و روانشناسی)

NLP is simple950205

۶-مدل توانمند سازی مشاورین مدیریت بر اساس روش “مربیگری سازمانی”(مقاله تخصصی -علوم مدیریت)
۷-فیلمهای آموزشی (مدیریت , توسعه فردی و سازمانی , فناوریهای نو و کسب و کار)